Liên kết website
Video hoạt động Cty
Tiêu chuẩn chất lượng

Trích kết quả kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm:
Tên đơn vị kiểm nghiệm:     TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ KIỂM NGHIỆM
                                                    SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ:     173 - 175, Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn, Bình Định

                                        KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
                                                                                                                        Số: 14.05.0268C
        Tên sản phẩm:    Gạch 6 lỗ kích thước 220 x 135 x 100
        Ngày kiểm nghiệm:    19/5/2014 đến 23/5/2014

 TT

Tên chỉ tiêu 

ĐVT 

      TCVN 1450: 2009 

         Kết quả kiểm nghiệm 

  1

    Cường độ nén         

MPa  

≥ 3,5 

 3,88

  2

Độ hút nước 

% KL

 ≤ 16,00 

 14,1

  3

Khối lượng thể tích 

     Kg/m3 

 < 1600 

 852

Nhận xét:    Mẫu có các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp theo TCVN 1450 : 2009


                                    KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
                                                                                                                        Số: 14.05.0269C
        Tên sản phẩm:    
Gạch 6 lỗ kích thước 200 x 130 x 90
        Ngày kiểm nghiệm:    19/5/2014 đến 23/5/2014

 TT

Tên chỉ tiêu 

ĐVT 

      TCVN 1450: 2009 

         Kết quả kiểm nghiệm 

  1

    Cường độ nén         

MPa  

≥ 3,5 

 3,80

  2

Độ hút nước 

% KL

 ≤ 16,00 

 14,9

  3

Khối lượng thể tích 

     Kg/m3 

 < 1600 

 879

Nhận xét:    Mẫu có các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp theo TCVN 1450 : 2009

  

                                   
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
                                                                                                                        Số: 14.06.0437C
        Tên sản phẩm:    
Gạch 6 lỗ kích thước 200 x 110 x 75
        Ngày kiểm nghiệm:    13/6/2014 đến 18/6/2014

 TT

Tên chỉ tiêu 

ĐVT 

      TCVN 1450: 2009 

         Kết quả kiểm nghiệm 

  1

    Cường độ nén         

MPa  

≥ 3,5 

 4,16

  2

Độ hút nước 

% KL

 ≤ 16,00 

 12,8

  3

Khối lượng thể tích 

     Kg/m3 

 < 1600 

 973

Nhận xét:    Mẫu có các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp theo TCVN 1450 : 2009                                     KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
                                                                                                                        Số: 14.06.0437C
        Tên sản phẩm:    
Gạch 6 lỗ kích thước 180 x 110 x 75
        Ngày kiểm nghiệm:    19/5/2014 đến 23/5/2014

 TT

Tên chỉ tiêu 

ĐVT 

      TCVN 1450: 2009 

         Kết quả kiểm nghiệm 

  1

    Cường độ nén         

MPa  

≥ 3,5 

 3,69

  2

Độ hút nước 

% KL

 ≤ 16,00 

 15,2

  3

Khối lượng thể tích 

     Kg/m3 

 < 1600 

 992

Nhận xét:    Mẫu có các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp theo TCVN 1450 : 2009

                                     
                                     KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
                                                                                                                  Số: 14.05.0273C 
         
Tên sản phẩm:    Gạch đặc kích thước 200 x 90 x 50
        Ngày kiểm nghiệm:    19/5/2014 đến 23/5/2014

 TT

Tên chỉ tiêu 

ĐVT 

      TCVN 1451: 1998 

         Kết quả kiểm nghiệm 

  1

    Cường độ nén         

MPa  

≥ 10,00 

 15,51

  2

Độ hút nước 

% KL

 ≤ 16,00 

 14,3

  3

Khối lượng thể tích 

     Kg/m3 

 > 1600 

 1750

Nhận xét:    Mẫu có các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp theo TCVN 1451 : 1998


                                      KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
                                                                                                                  Số: 14.05.0272C 
         
Tên sản phẩm:    
Gạch 2 lỗ  kích thước 200 x 90 x 50
        Ngày kiểm nghiệm:    19/5/2014 đến 23/5/2014

 TT

Tên chỉ tiêu 

ĐVT 

      TCVN 1450: 2009 

         Kết quả kiểm nghiệm 

  1

    Cường độ nén         

MPa  

≥ 7,50 

 7,83

  2

Độ hút nước 

% KL

 ≤ 16,00 

 14,6

  3

Khối lượng thể tích 

     Kg/m3 

 < 1600 

 1232

Nhận xét:    Mẫu có các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp theo TCVN 1450 : 2009


GĐK nhãn hiệu do Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ cấp:

Sản phẩm đặc trưng
Đơn vị: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán
SBJ
SJC
COPYRIGHT © 2010 CONG TY CO PHAN GACH TUY NEN BINH DINH
Địa chỉ: Km 1215 - Quốc lộ 1A - Phước Lộc – Tuy Phước – Bình Định.
Điện thoại : 056.3832176 - 3832121 - 3832254 * Fax : 056.3832176
Developer and design : www.kynguyenso.vn
=== Lượt truy cập:
=== Đang truy cập: 0  0  0  0  1