Liên kết website
Video hoạt động Cty
Tiêu chuẩn chất lượng

13.03.0363C
Trang:
Phiếu Kết Quả
Ngày nhận : 04/03/2013
Ngày trả : 12/03/2013


1. Tên mẫu thử nghiệm : Gạch 2 lỗ (220 x 105 x 60) 
2. Khách hàng : Công ty CP gạch Tuy Nen Bình Định
3. Địa chỉ : Phước Lộc - Tuy Phước - Bình Định
4. Kết quả thử nghiệm :

TT Tên chỉ tiêu ĐVT Phương pháp thử Kết Quả TC 001 - 2009/BITCO
1 Cường độ nén 105 N/m2 TCVN 6355-1:98 53,5 >= 50
2 Độ hút nước % KL TCVN 6355-3:98 15,3 <= 16
3 Khối lượng thể tích kg/m3 TCVN 6355-5:98 1112 < 1600

5. Nhận xét
- Mẫu có các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp theo TCVN 1450:2009. GĐK thương hiệu do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cấp:

 

 

 GĐK nhãn hiệu do Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ cấp:

Sản phẩm đặc trưng
Đơn vị: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán
SBJ
SJC
COPYRIGHT © 2010 CONG TY CO PHAN GACH TUY NEN BINH DINH
Địa chỉ: Km 1215 - Quốc lộ 1A - Phước Lộc – Tuy Phước – Bình Định.
Điện thoại : 056.3832176 - 3832121 - 3832254 * Fax : 056.3832176
Developer and design : www.kynguyenso.vn
=== Lượt truy cập:
=== Đang truy cập: 0  0  0  0  8