Trang chủ / Giới thiệu tổng quan / ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mc tiêu

Xây dng Công ty c phn Gch Tuy nen Bình đnh mnh hơn, hiu qu hơn trên cơ s tiếp tục đu tư D án NHÀ MÁY GẠCH KHÔNG NUNG BÊ TÔNG NHẸ (AAC). Thc hin tái cơ cu, s dng hp lý các ngun lc; Nâng cao năng lc qun tr doanh nghip, liên kết cao hơn v tài chính, công ngh và th trưng.

Xây dng đi ngũ lãnh đo có bn lĩnh và chuyên nghip, đng thi xây dng đi ngũ qun lý, kinh doanh gii. To đng lc mnh m và cơ chế qun lý năng đng.

Giá tr ct lõi

Kinh doanh trên cơ s mang li li ích cho cng đng xã hi và khách hàng.

S hài lòng ca khách hàng là s mnh ca Công ty.

Quan h hp tác bn vng vi tt c các bn hàng trên mi lĩnh vc. 

Ngun lc con ngưi là tài sn quý giá nht ca Tuy nen Bình đnh – BITCO.

Xây dng nhng giá tr văn hóa tt đp.

Chiến lưc phát trin

M rng th trưng, phát trin mng lưi khách hàng mi và khách hàng tim năng. Tăng cưng công tác tiếp th và qung bá thương hiu. Kim soát và nâng cao cht lưng sn phm và dch v phc v khách hàng vi mc tiêu đt 100% khách hàng hài lòng v cht lưng sn phm, dch v ca công ty.

Xây dng thương hiu TUY NEN BÌNH ĐNH – BITCO Tr thành thương hiu ni tiếng, uy tín trong ngành vt liu xây dng ti khu vc Min trung và Tây nguyên.

Vn hành có hiu qu h thng qun lý cht lưng ISO 9001 – 2008 và h thng các quy trình, quy đnh đ qun tr điu hành Công ty mt cách hiu qu nhm xây dng và phát trin đi ngũ nhân viên chuyên nghip đáp ng cho nhu cu sn xut kinh doanh ca Công ty.

Giới thiệu admin

Check Also

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Lĩnh vực kinh doanh:  Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng cao cấp và …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *